Cherrie Rose

USA

Cherrie Rose was born in Miami, Florida, USA as Maria Amelia Montejo (IMDb).